Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

8.1 Renteparagraaf
De renteparagraaf sluit met een overschot van € 50.000. Dit is een samenstel van enkele kleinere afwijkingen

8.2 Dividend
De daadwerkelijke verkoopopbrengst van de aandelen Eneco bedraagt € 450.000 meer dan begroot. Daarnaast is de dividenduitkering van de BNG € 50.000 euro hoger dan begroot. De BNG heeft op nadrukkelijke aanbeveling van de Europese Centrale Bank de uitkering opgeschort. Gezien het dringende karakter van de ECB-aanbeveling is besloten de betaling door BNG Bank van het dividend over 2019 uit te stellen, tot in elk geval na 31 december 2020. Het is en blijft de uitdrukkelijke intentie om het dividend na de genoemde datum uit te keren.

8.3 Wachtgeld (P.M.)
Bij opmaak van de jaarrekening 2020 wordt de voorziening (indien noodzakelijk) aangepast door wijziging van de externe rekenrente. Deze rente is meestal eind van het jaar bekend.

8.4 OZB-opbrengst (P.M.)
Door de coronacrisis is nog niet goed te bepalen hoe hoog de opbrengst en kwijtschelding zal worden.  Als bij de opmaak van het voorstel "budgetoverheveling" meer bekend is zal het daarin worden opgenomen als het een significante afwijking betreft.

8.5 Stelposten
Op enkele stelposten resteert een saldo van totaal € 1,2 miljoen. De helft hiervan betreft de stelpost nominaal en kan vrijvallen in 2020 (€ 600.000). Deze vrijval wordt onder meer verklaard doordat de sociale lasten per 1 januari 2020 niet zijn gestegen, zodat de hiervoor opgenomen reservering niet benodigd is. Dit is een incidentele vrijval. De structurele doorwerking is meegenomen in de Perspectiefnota 2021. De stelpost areaal (€ 0,45 miljoen) wordt in samenhang met de septembercirculaire beoordeeld (mutaties verdeelmaatstaven). Het restant betreft de stelpost onvoorzien (€ 0,15 miljoen). Deze blijft gehandhaafd in afwachting van mogelijke "onvoorziene" uitgaven.

Inzet stelpost onvoorzien
De tijdvak bevat een beslispunt om van het restant van de stelpost "onvoorzien" € 65.000 in te zetten voor de restauratie van de Urbanuskerk.

Vanwege de rampzalige brand en alle financiële gevolgen van dien, wil het college het kerkbestuur tegemoet komen, en een eenmalige bijdrage doen. De bijdrage komt ten goede van het algemeen belang (duurzaam behoud van de kerk en breder inzetbaar maken van het kerkgebouw).

8.6 Af te dragen vennootschapsbelasting
Op basis van de voortgang van de actieve bouwgrondexploitaties en de verwachte resultaten van de overige winstgevende clusters schatten we de VPB plicht 2020 in op € 566.000. Dit is € 107.000 lager dan het hiervoor geraamde bedrag.

In 2020 zijn de voorlopige aangiften van 2016, 2017 en 2018 herzien op basis van uitgangspunten die nog bekrachtigd moeten worden in een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst. De hiervoor gereserveerde bedragen kunnen voor een bedrag van € 243.000 vrijvallen.
De aangifte 2019 wordt nog in dit kalenderjaar gedaan met dezelfde uitgangspunten, ook hier verwachten we een vrijval van de gereserveerde middelen van € 250.000.

In het raadsvoorstel van de actualisering van de grondexploitaties ultimo 2019 is een bedrag van € 2 miljoen VPB-last voor de grondexploitatie voor de jaren 2020 t/m 2023 aangekondigd. De VPB-plicht voor de overige clusters komt jaarlijks uit op ongeveer € 117.000.

Door faseringen in de inkomsten en uitgaven van projecten geven we bij het opstellen van de perspectiefnota 2022 een meerjarenperspectief van de VPB last in de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20