Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

7.1 renovatie archieven
Voor de overdracht van archieven als gevolg van de renovatie is bij de perspectiefnota 2020 voor drie jaar € 175.000 beschikbaar gesteld. In 2019 is dit budget niet volledig benut en is er via het bedrijfsvoeringsfonds € 112.000 overgeheveld naar 2020. Dit budget wordt nu in 2020 aangewend en onttrokken aan het bedrijfsvoeringsfonds.

7.2 Programma Digitale transformatie
De resterende budgetten van de jaarschijf 2020 kunnen eenmalig vrijvallen in 2020 en worden gestort in de egalisatiereserve digitale transformatie zoals afgesproken bij de besluitvorming over afronding van het geschil met Aalsmeer. Bij het hoofdstuk 2.1 Budgetoverheveling is een uitgebreide toelichting opgenomen.

7.3 Bedrijfsmiddelen
Bij de uitgaven voor bedrijfsmiddelen wordt voor 2020 een onderbesteding verwacht. De onttrekking uit het ideaalcomplex wordt hierdoor € 1,7 miljoen lager. Deze middelen zijn dit jaar niet allemaal nodig, omdat de levering van een aantal voertuigen is vertraagd in verband met verlengde levertijden ten gevolge van het coronavirus en langere aanbestedingstrajecten. Ook heeft het besluit om het wagenpark deels te elektrificeren, waartoe de raad 12 februari 2020 heeft besloten, nog enkele verschuivingen tot gevolg gehad.

Bij dit raadsbesluit is ook besloten om de begrote dotatie aan de reserve bedrijfsmiddelen voor 2020 te verlagen met € 0,6 miljoen ten gunste van de algemene middelen. De fasering door Corona leidt tot een extra vrijval van € 82.000 waarvan wordt voorgesteld deze toe te voegen aan het exploitatiebudget van wagenparkbeheer. Door de vertraagde leveringen is extra inhuur en onderhoud van voertuigen nodig geweest.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20