Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen

Voor de volgende begrotingspost geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting:

bedrag x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

saldo

saldo

saldo

1.1

Antidiscriminatiebeleid

-31

1.2

Transformatiebudget Jeugdhulp

0

1.3

Pilot "het juiste voor ieder kind"

58

58

0

1.4

Ambtelijke inzet voor realisatie college uitvoerings programma incl. dekking

0

1

Totaal sociaal domein

27

58

2.1

Opstellen Sportnota incl. dekking

0

2.2

Piet Hein

432

432

2.3

HWC

0

0

2.4

Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)

903

903

2

Totaal onderwijs en ontplooiing

1.335

1.335

3.1

Economische Agenda Amstelland-Meerlanden

44

44

3.2

Transformatieopgave glastuinbouwgebieden Greenport Aalsmeer

50

50

3.3

Economische promotie incl. dekking

0

3

Totaal economie en duurzaamheid

94

94

4.1

Groengebied Amstelland

39

39

4.2

Heemparken

-125

-125

4.3

Aanjager Duurzaamheid incl. dekking

0

4

Totaal openbare ruimte

-86

-86

5.1

Verkoop gronden buiten exploitatie - WWZO

-115

-115

5.2

Motie Meent Amstelveenlijn

50

50

0

5.3

Facilitaire projecten

75

75

5.4

Ziederij

84

84

5.5

Beheer vastgoed

135

135

0

0

0

5

Totaal ruimtelijke ontwikkeling

229

229

6.1

Antidiscriminatiebeleid

31

6

Totaal bestuur, bevolking en veiligheid

31

0

7.1

Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen

544

544

0

0

0

7.2

Bedrijfsvoering

-44

-44

7.3

Detacheringsvergoedingen en uitkering levensloop

286

286

7.4

Meerkosten uitvoering belastingen

36

36

7

Totaal overhead

822

822

Totaal

2.452

2.452

0

0

0

Beslispunt:

  1. De tweede tijdvakrapportage 2020 vast te stellen;
  2. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting ten laste van de algemene reserve voor de in paragraaf 1.1 “Financiële afwijkingen per programma” genoemde voor –en nadelen van per saldo € 1.459.000 nadelig;
  3. Instemmen met het meerjarig wijzigen van de begroting voor de in paragraaf 1.2 “Begrotingsrechtmatigheid programma’s” vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20