Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Bijlagen

Lokaal coronafonds

Lokaal ondersteuningspakket
In de raad van 8 april is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving.

De financiële consequenties zouden worden opgenomen in de Perspectiefnota 2021 en op basis daarvan de begroting 2020 worden gewijzigd. Dit actiepunt is in de Perspectiefnota niet verwerkt. Via deze tijdvak wordt u voorgelegd alsnog de € 15 miljoen formeel te reserveren op een stelpost bij algemene dekkingsmiddelen. Hierbij blijft onverkort van kracht dat de tranche van € 5 miljoen beschikbaar komt na raadpleging van de gemeenteraad.

Stand van zaken Lokaal Coronafonds
In de afgelopen maanden zijn via B&W-besluitvorming bedragen beschikbaar gesteld voor het lokale ondersteuningspakket. De stand van zaken is periodiek gedeeld met de gemeenteraad.

Bij opmaak van deze tijdvak is € 11,25 miljoen beschikbaar gesteld via besluitvorming. Wel was duidelijk dat enkele (grote) toegekende bedragen niet volledig benut zouden worden. Dit betekent dat de toekenning via B&W nog onder het saldo van de eerste tranche van € 10 miljoen blijft.

Via deze tijdvak is de vraag uitgezet om een prognose af te geven van de werkelijke uitgaven van de toegekende bedragen. In het navolgende overzicht betreft dit de kolom "prognose". Naar aanleiding van deze vraag zijn ook prognoses afgegeven van (nog) niet toegekende budgetten door B&W. Dit betreft de onderwerpen 30 t/m 35 in het overzicht. Via deze tijdvak wordt voorgesteld om deze onderwerpen toe te voegen aan de lijst met plafondbedragen. Als hiermee wordt ingestemd wordt een plafondbedrag toegekend van € 8,0 miljoen.

Corona bedragen op de programma's
Naast de bedragen op het navolgende overzicht worden corona-gerelateerde afwijkingen gemeld op de programma's. Hier hangt dan vaak ook mee samen dat prestaties niet zijn geleverd. Concrete voorbeelden zijn de afgifte van paspoorten/rijbewijzen of het voltrekken van huwelijken. Tevens kan gedacht worden aan bijvoorbeeld WMO en economische promotie.

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

Besluit d.d.

Plafond

Prognose

Verschil

1.

Huurinning commerciële instellingen

14-4-2020

287

287

0

2.

Kwijtschelding huur

18-8-2020

613

613

0

3.

Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove

2-6-2020

8

8

0

4.

Liquiditeitsteun culturele, maatschappelijke en sportinstellingen

14-4-2020

1.500

0

1.500

5.

Garantiesubsidie gericht op maatschappelijk voorzieningen, sport en cultuur

19-5-2020

2.025

2.025

0

6.

Garantiesubsidie Bostheater

28-4-2020

45

45

0

7.

Garantiesubsidie Cobra

19-5-2020

50

50

0

8.

Garantiesubsidie Schouwburg Amstelveen

4-8-2020

38

38

0

9.

Garantiesubsidie Platform C

4-8-2020

270

270

0

10.

Garantiesubsidie P60 tbv Lokaal Overleg Culturele Ondernemers

4-8-2020

47

47

0

11.

Garantiesubsidie St. Kamermuziek aan de Amstel

28-7-2020

4

4

0

12.

Garantiesubsidie VU cultuurcentrum Griffioen

28-7-2020

45

45

0

13.

Garantiesubsidie Amstelveens poppentheater

11-8-2020

42

42

0

14.

Garantiesubsidie Participe Amstelland extra ouderenadvies

18-8-2020

34

34

0

15.

MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering

6-5-2020

4.000

500

3.500

16.

Oninbaarheid belastingaanslagen hoger dan andere jaren

P&C cyclus

500

500

0

17.

Acute noodhulp voor inwoners met schulden

24-3-2020

50

50

0

18.

Sociale benadering digitaal (20 tablets + abonnement)

24-4-2020

20

20

0

19.

Tijdelijke verruiming van de Woonkostentoeslag en de bijzondere bijstand

7-7-2020

1.000

200

800

20.

Intrekken/vernietigen/vermindering leges evenementen

18-8-2020

43

23

20

21.

Marktgelden verlagen/verminderen

7-4-2020

25

25

0

22.

Extra budget voedselbank

17-3-2020

20

20

0

23.

Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen

7-4-2020

28

28

0

24.

Compensatie Tussenschoolse opvang (TSO)

12-5-2020

57

57

0

25.

Instandhoudingsbijdrage Amstelveens Nieuwsblad

24-3-2020

42

42

0

26.

Ziekenhuis Amstelland (huur dranghekken)

7-4-2020

3

0

3

27.

Incidentele toeslag voor Amstelveenpashouders

16-6-2020

100

100

0

28.

Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars

30-6-2020

35

35

0

29.

Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening

7-7-2020

325

325

0

MUTATIE LOKAAL CORONAFONDS (MAXIMUM BEDRAAGT € 15 MILJOEN)

11.255

5.433

5.823

30.

Meerkosten afval huishoudens/bedrijven

277

-277

31.

Kermisopbrengsten

15

-15

32.

Meerkosten uitvoering belastingen

45

-45

33.

Meerkosten begraafplaats Zorgvlied

33

-33

34.

Bedrijfsvoering aandeel Amstelveen (=75%)

1.125

-1.125

35.

Parkeerinkomsten

1.080

-1.080

NIEUW VOORGESTELDE MAATREGELEN TEN LASTE VAN LOKAAL CORONAFONDS

0

2.575

-2.575

TOTAAL

11.255

8.008

3.248

30. Meerkosten afval huishoudens/bedrijven
De toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval als gevolg van de Corona crisis resulteert in hogere kosten voor de verwerking (inclusief transport en overslag). Daarnaast heeft de Corona crisis effect op vraag en aanbod van met name recyclebare grondstoffen, waaronder metalen, papier/karton, plastic en textiel.

31. Kermisopbrengsten
Door de Corona-maatregelen is zowel de voor- als de najaarskermis niet doorgegaan waardoor er geen opbrengsten gerealiseerd worden in 2020.

32. Meerkosten uitvoering belastingen
Door het verschuiven van de dwanginvordering later in het jaar, de werkzaamheden aan extra betalingsregelingen, de toename van kwijtscheldingsverzoeken en het opstarten van de invordering met een kosteloze herinnering zal in totaal circa € 110.000 extra bedragen. Deze kosten worden tussen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling verrekend pro rata van het aantal inwoners.

Voor de gemeente Amstelveen zullen de extra kosten 2020 door de Corona crisis circa € 45.000 bedragen.

33. Zorgvlied
De corona-maatregelen hebben ertoe geleid dat bij Zorgvlied extra ruimtes nodig waren en beveiliging om de regels voor bezoekers te handhaven. De hiermee samenhangende uitgaven zijn € 30.000.

34. Bedrijfsvoering
De Corona-uitbraak heeft weerslag gehad op culturele, maatschappelijke en sportinstellingen. En op inwoners en MKB-bedrijven. Dit blijkt uit de maatregelen die in vorenstaand overzicht staan. De lokale overheid heeft vanaf maart snel gehandeld met steunpakketten op lokale maat, aanvullend op de steunmaatregelen vanuit het rijk.

Dit heeft in de beginfase (maart t/m mei) tevens een fors beroep gedaan op de ambtelijke capaciteit. Inhuren was vaak geen optie omdat lokale kennis benodigd was. Daar waar een bovenmatig beroep werd gedaan op afdelingscapaciteit werden "extra handjes" ingehuurd op werkzaamheden die bleven liggen en zonder langdurig inwerkproces gestart konden worden. Daarnaast zijn er afdelingen die aanwezig moesten blijven op het raadhuis, maar waarvan mensen thuis moesten blijven doordat ze zelf of hun familieleden klachten hadden. Ook daar is extra inhuur noodzakelijk gebleken.

Het grootste probleem is echter ontstaan bij afdelingen die dekking van de ambtelijke lasten (en inhuur) voor een substantieel deel ontvangen via projecten. Hierbij moet gedacht worden aan de afdelingen Projecten & Advies, Stedelijke Ontwikkeling en Veiligheid & Handhaving. Zonder projecten is hier geen dekking, dit terwijl de formatie wel betaald moet worden. Feitelijk is hier dan net als bij gesubsidieerde instellingen sprake van kosten maar geen prestatie. Daar-naast waren noodzakelijke corona-gerelateerde (extra) werkzaamheden wel nodig maar niet rendabel c.q. gedekt.

De schade hiervan valt niet altijd in detail uit te splitsen naar corona gerelateerde en overige kosten. Een deel van de projecten kan mogelijk in 2021 via efficiënt werken nog worden ingelopen. Maar niet het gehele omzetverlies/snijverlies kan in de komende jaren worden terugverdiend. Uiteraard is binnen de bedrijfsvoering ook bespaard door de Corona-uitbraak. Te denken valt aan lagere huisvestingskosten (minder koffie, toners, papier) of personeelskosten door minder reiskostenvergoeding, training en opleiding

Ondanks deze besparingen schatten wij op dit moment het omzetverlies op de bedrijfsvoering door de Corona-uitbraak in de orde van € 1,5 miljoen in de verhouding 75% Amstelveen (€ 1.125.000) en 25% Aalsmeer (€ 375.000). Dit moet in relatie worden gezien met personeelslasten van ongeveer € 75 miljoen. Deze raming kan oplopen wanneer de coronabeperkingen lang duren of in het najaar opnieuw extra beperkende maatregelen gaan gelden.

De komende tijd wordt beoordeeld of inlopen van projecten (en daarmee omzet die leidt tot dekking van afdelingsbudgetten) reëel is en in welke mate. Ook bekijken wij welk deel van de kosten we uit reguliere bedrijfsvoeringsmiddelen kunnen dekken. In de jaarstukken zal de organisatie aan beide gemeentebesturen Amstelveen/Aalsmeer een actuele onderbouwing voorleggen van het netto omzetverlies door corona.

35. Parkeerinkomsten
De inkomstenderving bij parkeren bedraagt € 1.080.000. Dit betreft voor € 360.000 lagere inkomsten waar een redelijk zekere relatie ligt met Corona. Daarnaast is bij naheffingsaanslagen parkeerbelasting een inkomstenderving van € 720.000 die voor een deel hiermee samenhangt doordat er minder auto's parkeren vanwege Corona. Ondanks een toename van het aantal voertuigscans blijft het aantal naheffingsaanslagen daardoor achter. Daar waar in 2018 per 100 gescande voertuigen iets meer dan 6 voertuigen een naheffingsaanslag opgelegd hebben gekregen, is dat in 2020 gedaald tot 2,5 voertuigen per 100 scans.

Tevens zorgt de uitgestrektheid van de nieuwe betaald parkeergebieden ervoor dat er niet optimaal efficiënt parkeercontroles uitgevoerd kunnen worden doordat de loopafstanden te groot zijn geworden.

Via de septembercirculaire 2020 is voor minder inkomsten parkeren een compensatie verstrekt van € 448.000. De uitkomsten van de septembercirculaire maken onderdeel uit van het pakket aanvullende begrotingsvoorstellen dat apart wordt voorgelegd bij de begrotingsbehandeling. Daarin zijn ook ontvangen compensatiegelden corona opgenomen, waaronder bedragen gederfde inkomsten parkeren en toeristenbelasting. De ontvangen coronacompensatie komt via de genoemde voorstellen ten gunste van de algemene reserve, omdat reeds een Lokaal Coronafonds is gevormd ten laste van de algemene reserve. De actuele stand en ontwikkeling van het fonds biedt ruimte om de coronakosten te dekken zodat langs deze weg de belasting van de algemene reserve kan worden beperkt.

Ondanks dat een deel niet een 100% relatie heeft met het Lokaal coronafonds wordt voorgesteld de totale inkomstenderving ten laste te brengen van dit fonds. Het is niet goed mogelijk om een heel gedetailleerde uitsplitsing te maken. Voor de begroting 2021 en verder moet wel nader worden onderzocht hoe de parkeercontroles efficiënter uitgevoerd kunnen worden, zodat de exploitatie weer kostendekkend wordt.

Beslispunt:

  1. Instemmen met een stelpost van € 15 miljoen op algemene dekkingsmiddelen voor Lokaal Coronafonds ten laste van de algemene reserve en de begroting 2020 hiervoor wijzigen;
  2. Instemmen met de in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal Coronafonds, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2020 hiervoor wijzigen;
  3. De plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 8,008 miljoen.
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20