Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Kredieten

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2020-2023 is op 1 juli 2020 vastgesteld. Er zijn enkele wijzigingen in de projecten die binnen het plan zijn genoemd. Deze worden hieronder per discipline toegelicht. Alle huidige bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de ruimte die de betreffende reserves en kredieten bieden.

De recapitulatie meerjarenprojectenplan buitenruimte is:

Taakveld

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan

Totaal

2020

2021

2022

2023

2.1 Verkeer en vervoer

-wegen

125

-1.190

1.315

0

0

-verkeer

-24

-402

378

0

0

-verkeersregelinstallaties

-143

-143

0

0

0

-openbare verlichting

2

2

0

0

0

5.7 Openbaar groen

-groen, water en spelen

202

0

202

0

0

en openluchtrecreatie

7.2 Riolering

-riolering

9

-354

363

0

0

Totaal

171

-2.087

2.258

0

0

Dit betreft

Investeringen

261

-1.018

1.279

0

0

Exploitatie

-90

-1.070

980

0

0

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2020 naar beneden bijgesteld met € 1,7 miljoen (van € 8,7 miljoen naar € 6,9 miljoen). Daarnaast verwachten wij op diverse kleine beheerbudgetten een onderschrijding. Dit wordt duidelijk bij de jaarrekening, want bij kleine budgetafwijkingen wordt de begroting niet tussentijds bijgesteld.

In 2021 wordt het budget opgehoogd met € 1,7 miljoen (van € 9,2 naar € 10,9 miljoen). De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard.

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

2020

2021

1.

Groot onderhoud Oude Dorp

-520

520

2.

Fietsroute museumspoorlijn

-424

424

3.

Fietspad en VRI Handweg-Keizer Karelweg

-320

320

4.

Fietspad Oranjebaan

162

0

5.

Schoolzones

-126

126

6.

Beheerbudget kunstwerken

-130

0

7.

Reconstructie Straat van Sicilie

-125

0

8.

Verkeersmaatregelen Bovenkerk

-92

92

9.

Fietsenstallingen

-88

0

10.

Fietsverbinding Kazernepad-Thorbeckelaan

-80

80

11.

Reconstructie Weteringbrugmolen

0

240

Overige kleine projecten

10

-109

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

-1.733

1.693

Bijstelling programma 2020

1. Groot onderhoud Oude Dorp
Groot onderhoud aan en herinrichting van het Oude Dorp wordt geheel in 2021 uitgevoerd. De uitvoering start naar verwachting in januari. Dit komt door bijzonder lange levertijden van materialen en omdat er niet rond de feestdagen wordt gestart met de uitvoering. In 2020 blijft budget beschikbaar voor de voorbereidingen. Per saldo wijzigt het budget niet. € 520.000 wordt doorgeschoven. De bijdrage aan dit project vanuit budget Facelift Oude Dorp wordt eveneens herzien en herverdeeld over de jaren via een begrotingswijziging.

2. Fietsroute museumspoorlijn
De raad is per collegebrief geïnformeerd over de stand van zaken rond het verbeteren van de fietsroute langs de museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan. De bijbehorende begrotingsaanpassing wordt nu bij de 2e tijdvakrapportage meegenomen. Een bedrag van per saldo € 424.000 schuift door naar 2021.

3. Fietspad en VRI Handweg-Keizer Karelweg
Bij de VRI Keizer Karelweg-Handweg wordt een administratieve wijziging doorgevoerd. Dit budget wordt samengevoegd met het budget voor het verbeteren van het fietspad langs de Handweg. Het totale budget voor beide projecten wijzigt niet. Wel schuift het budget grotendeels door naar 2021 (voor € 520.000). Omdat het talud naast het fietspad zwak blijkt, is meer technisch onderzoek nodig naar oplossingen. Dit moet zorgvuldig gebeuren nu er veel bomen en beplanting naast het fietspad staan.

4. Fietspad Oranjebaan
Het budget voor het project verbeteren fietspad Oranjebaan wordt opgehoogd met per saldo € 162.000. De werkgrenzen van dit project zijn wat uitgebreid door ook de zijtakken van het fietspad mee te nemen in het werk. Bovendien was de oorspronkelijke budgetbegroting nog niet gebaseerd op technisch onderzoek maar op eenheidsprijzen. Nu het project verder is uitgewerkt is er beter zicht op de te verwachten kosten.

Voor het project is ook subsidie aangevraagd bij het Rijk (eenmalige tijdelijke regeling), maar het is nog onzeker of deze aanvraag gehonoreerd wordt. Bij een positief besluit nemen de inkomsten toe en neemt het saldo weer wat af. Dit zal bij de jaarrekening duidelijk worden.

5. Schoolzones
In 2020 waren aanpassingen voorzien aan de school-thuisroute van/naar de Roelof Venemaschool. De inspraak heeft geleid tot nieuwe maatregelen, waarvan de grootste (aanpassing van Laan Walcheren) nog het nodige onderzoek vergt, vanwege de ligging op een dijk en de zwakte van het talud en de ondergrond. Enkele kleine aanpassingen kunnen nog in 2020 plaatsvinden. Een bedrag van € 126.000 schuift door naar 2021.

6. Beheerbudget kunstwerken
Bij beheer bruggen (en overige kunstwerken) wordt € 130.000 minder uitgegeven dan begroot. Enkele offertes van herstelmaatregelen bleken voordeliger dan geraamd, enkele werkzaamheden zijn geannuleerd omdat bij nadere technische inspectie bleek dat deze nog niet noodzakelijk zijn en één opdracht is doorgeschoven naar 2021. In 2021 wordt opnieuw bekeken hoe hoog het beheerbudget van 2021 zou moeten zijn om alle dan noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Vooralsnog vloeit deze € 130.000 terug naar de reserve.

7. Reconstructie Straat van Sicilie
De reconstructie van de Straat van Sicilië e.o. is na oplevering goedkoper uitgevallen (€ 125.000).

De kosten en de planning voor de reconstructie van de Cleopatralaan e.o. zijn nog wat onzeker. Het werk is gegund, maar er is asbesthoudende kit aangetroffen in de te verwijderen rioleringen. Dat leidt tot extra kosten en extra afstemming. Omdat het werk in oktober zou starten en over de jaargrens heen loopt, is het momenteel nog onzeker hoeveel het project gaat kosten en hoe de verdeling over 2020 en 2021 zal zijn. Dit kan bij de jaarrekening tot grote afwijkingen leiden. Vanwege de onzekerheden nu wordt de begroting niet bijgesteld en worden eventuele afwijkingen bij de jaarrekening verklaard.

8. Verkeersmaatregelen Bovenkerk
De voorbereidingen en noodzakelijke onderzoeken voor het afsluiten van de Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk voor doorgaand verkeer kosten meer dan tijd dan verwacht. Dit heeft grotendeels te maken met uitgebreide bewonersparticipatie en de gevolgen daarvan. Een bedrag van € 92.000 schuift door naar 2021.

9. Fietsenstallingen
Het budget voor fietsenstallingen wordt verlaagd (€ 88.000). Voor een project uit 2019 is meer subsidie van deVervoerregio ontvangen dan verwacht. Omdat dit project gedurende de uitvoering gewijzigd is, was de nog onzekere definitieve bijdrage erg voorzichtig ingeschat.

10. Fietsverbinding Kazernepad-Thorbeckelaan
De nieuwe fietsverbinding tussen het Kazernepad en de De Savornin Lohmanlaan/Thorbeckelaan wordt ook nog niet in 2020 aangelegd. De inpassing van het fietspad door het park langs de mr. F.A. van Hallweg vraagt om een uitgebreidere variantenstudie dan vooraf gedacht. De opgave is om een comfortabel en hoogwaardig fietspad in te passen, waarbij het park en de aanwezige waardevolle bomen zo veel mogelijk worden gespaard.

Via de Perspectiefnota 2021 is vanuit het budget voor de facelift Oude Dorp in 2020 een bijdrage van € 500.000 overgeheveld naar de reserve wegen. Dit omdat aanvullend op het groot onderhoud aan een aantal straten in het Oude Dorp kwaliteitsverbeteringen vanuit de Visie Revitalisering Oude Dorp worden meegenomen in het werk. Fasering en uitbreiding van het project leidt tot een aanpassing van de overheveling: € 300.000 in 2020 en € 300.000 in 2021.

Bijstelling programma 2021

11. Reconstructie Weteringbrugmolen
Voor de reconstructie van De Weteringsbrugmolen is in 2021 extra budget nodig (€ 240.000). Hierbij worden onder andere ook diverse klimaatadaptieve maatregelen meegenomen, waarmee in het vorige budget nog geen rekening was gehouden.

Overige kleine projecten
Overige bijstellingen voor 2021 en verder volgen bij de perspectiefnota 2022. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

Wel voorziet het college echter dat de begroting 2021 op het taakveld verkeer en vervoer naar beneden zal worden bijgesteld. Een aantal projecten die in 2021 op het programma staat, bevinden zich nog in de initiatieffase. Aangezien de voorbereiding en de technische uitwerking van dergelijke grote projecten in het algemeen meer dan één jaar duurt, lijkt afronding in 2021 voor deze projecten dan niet realistisch. De reden dat deze projecten zich nog in de initiatieffase bevinden zijn divers. Soms komt dit doordat het project complexer is dan het vooraf leek, of dat het vaststellen van de randvoorwaarden (waaronder budget) meer tijd kost. Ook komt het voor dat lopende projecten meer capaciteit vergen dan gepland, waardoor andere projecten niet worden opgestart.

Taakveld 5.7 Groen-water-spelen
Op de onderdelen water en spelen zijn in 2020 geen bijstellingen van de begroting nodig. Op het onderdeel groen wordt de begroting van 2021 voor bomenrenovaties opgehoogd met € 202.000.

In de jaren 2018 en 2019 is er € 210.000 minder uitgegeven aan bomenrenovatie dan begroot. Dit budget is nog beschikbaar in de egalisatiereserve groen-water-spelen en wordt begin 2021 ingezet.

Taakveld 7.2 Riolering
Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2020 naar beneden bijgesteld met € 0,4 miljoen (van € 1,2 miljoen naar € 0,8 miljoen). Het betreft hier alleen investeringen in het rioleringsstelsel die via het MPP Buitenruimte gaan. Voor de verwachte afwijkingen op het beheer- en exploitatiebudget wordt verwezen naar Hoofdstuk 1 Financiele afwijkingen.

Het relinen van diverse rioleringen in Bankras-Kostverloren start in december en loopt door in 2021. De planning was om iets eerder te starten, maar het aantreffen van asbesthoudende kit heeft tot enkele maanden uitstel geleid. Het blijft lastig in te schatten welk deel in 2020 en welk deel in 2021 wordt uitgevoerd. Op het totale budget is nu als prognose € 0,3 miljoen doorgeschoven naar 2021. Werkelijke situatie zal blijken bij de jaarrekening en is afhankelijk van de markt. Het werk is bij het schrijven van de tijdvakrapportage nog niet aanbesteed. De overige bijstelling van € 0,1 miljoen wordt verklaard door het minderwerk op de reconstructie van de Straat van Sicilië (zie toelichting bij taakveld 2.1 punt 7).

Alle vrijvallende rioleringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte voor rioleringsprojecten. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de perspectiefnota 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20