Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

Voor 2020 wordt een negatieve bijstelling verwacht van het begrotingssaldo van € 0,9 miljoen (paragraaf 1.1). Daarnaast wordt melding gedaan van een tekort in 2021 van € 554.000. Meerjarig betekent deze tijdvak een incidentele onttrekking aan de algemene reserve van € 1,46 miljoen.

Het is belangrijk om dit nadelige resultaat niet op zichzelf te beschouwen. In de eerste plaats bevat de Tweede Tijdvakrapportage enkele p.m.-posten die nog tot nadelige effecten kunnen leiden (opbrengst bouwleges, pensioenvoorziening wethouders en grondbank). In de tweede plaats is niet duidelijk hoe de corona pandemie zich verder ontwikkeld. Op dit moment lijkt een deel van het gereserveerde bedrag van € 15 miljoen voor het Lokaal Coronafonds te kunnen vrijvallen. Maar als het aantal besmettingen blijft toenemen en lokale/landelijke maatregelen worden getroffen om dit terug te dringen kan dit uitwerking hebben op lokale ondersteuningsmaatregelen.
.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Nadeel

Voordeel

1.1

Kinderopvang

96

1.2

Minimabeleid

322

1.3

WMO Begeleiding (PGB)

235

1.4

WMO Begeleiding (Zorg in natura & meerkostenregeling)

pm

1.5

Hulp bij het Huishouden

245

1.6

Eigen bijdrage

pm

1.7

Vluchtelingenwerk

74

1.8

Specialistische Jeugdhulp

1.000

1

Totaal sociaal domein

1.898

74

2.1

Onderwijsachterstandenbeleid

550

2.2

Stimuleren (kleine) cultuurinitiatieven

80

80

2

Totaal onderwijs en ontplooiing

80

630

3.1

Economische Promotie

135

3.2

Grondbank

pm

3.3

Toeristenbelasting

pm

3

Totaal economie en duurzaamheid

0

135

4.1

Riolering

640

640

4.2

Subsidieregeling Groen op gebouwen

50

50

4.3

Buitenreclame

83

4.4

Schoonhouden Buitenruimte

40

4.5

Campagne bereikbaarheid

65

4

Totaal openbare ruimte

813

755

5.1

Startkoop

178

178

5.2

Zonnestein 64+66 *

1.049

5.3

Legmeer

328

5.4

Zetterij

220

5.5

Bouwleges

pm

5.6

Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud

369

369

5.7

Exploitatie Zorgvlied

279

5

Totaal ruimtelijke ontwikkeling

2.203

767

6.1

Burgemeester en wethouders

161

6.2

Burgerzaken

258

6.3

Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer

295

295

6.4

Internationale samenwerking

75

6

Totaal bestuur, bevolking en veiligheid

553

531

7.1

Renovatie archieven

112

112

7.2

Programma digitale transformatie

90

90

7.3

Bedrijfsmiddelen

1.710

1.710

7

Totaal overhead

1.912

1.912

8.1

Renteparagraaf

50

8.2

Dividend

500

8.3

Wachtgeld

pm

8.4

OZB-opbrengst

pm

8.5

Stelposten

600

8.6

Af te dragen Vennootschapsbelasting

600

8

Totaal algemene dekkingsmiddelen

0

1.750

Subtotaal

7.459

6.554

Nadelig saldo begrotingsjaar 2020

-905

* Aanvullend gemelde mutaties m.b.t. 2021 en verder

-554

Totaal begrotingsjaar 2020

nadeel:

-1.459

* Bevat naast de mutatie 2020 ook een wijziging voor de jaren 2021 t/m 2023

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20