Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

5.1 Startkoop
In het raadsvoorstel beleidsnotitie koopstarters (4 februari 2009) is besloten dat indien bij aankoop van tranches of bij de verkoop van de woning inkomsten voor de gemeente zijn, deze in afwachting van nadere besluitvorming over startersvoorzieningen, worden gestort in de bestemmingsreserve “Startkoop Amstelveen”. Na het eerste halfjaar 2020 is weer een aantal tranches en bijbehorend bloot eigendom verkocht. Hierdoor kan een storting plaatsvinden in de reserve Startkoop en Startersleningen van € 178.000.

5.2 Zonnestein 64+66
In de grondexploitatie Zonnestein 64+66 zijn twee tegenvallers te melden:

  1. Allereerst zijn de kosten € 0,46 miljoen hoger als gevolg van het noodzakelijkerwijs verplaatsen van 4 middenspanningsleidingen en een trafo wat niet was voorzien. Dit kost € 0,35 miljoen, het overige verschil betreft begeleidingskosten. Daarnaast kan Liander niet tijdig de kabels en leiding omleggen waardoor er een bedrag ter compensatie aan de kopers betaald moet worden van maximaal € 0,20 miljoen;
  2. Aan de opbrengstenkant was oorspronkelijk een prognose ingevoerd op basis van m2 gebruiksoppervlak, conform het contract uit 2017. Bij de actualisatie van de grondexploitaties in 2019 is per abuis een positieve bijstelling doorgevoerd op grond van m2 Bruto vloeroppervlak (1,5 maal zo hoog). Dit moet nu worden teruggedraaid. Alle opbrengsten zijn inmiddels binnen en per saldo is door de verkeerde prognose namelijk € 1,14 miljoen minder binnengekomen dan verwacht.

Voor het jaar 2020 betekenen de tegenvallers tezamen dat de winstnemingsprognose vanuit Zonnestein 64+66 moet worden bijgesteld van € 2,2 miljoen naar € 1,15 miljoen (nadeel € 1.049.000). De bijstelling voor 2021 bedraagt € 554.000 nadelig.

Per saldo verslechtert het resultaat van de grondexploitatie dus met € 1,6 miljoen. Wel blijft onder de streep een positief saldo van € 3,2 miljoen over.

5.3 Legmeer
In de tweede helft van 2020 wordt voor Legmeer gewerkt aan diverse planologisch juridische producten: Structuurvisie, Nota Reikwijdte en Detailniveau en PlanMER. Verder werken we aan (voor)overeenkomsten en maken we een begin met zogenaamde clusterpaspoorten. De hiermee te maken kosten zijn in totaal circa € 165.000. Inclusief de bijbehorende capaciteit zullen de kosten in 2020 circa € 0,3 miljoen zijn. De kosten in 2020 zijn noodzakelijk. Voor 2021-2024 is een bedrag voor kosten projectorganisatie Legmeer opgenomen in de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 (voorstel eenmalige middelen) en eveneens gemeld als te vormen budget in de lijst met aanmeldingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2021.

De gemaakte en te maken kosten, inclusief de kosten van de gemeentelijke uren, zijn deels verhaalbaar op initiatiefnemers. Bij de 2e tijdvak wordt vanwege de nadere concretisering en het voorzichtigheidsbeginsel hiervoor nog geen substantiële inkomsten opgenomen.

5.4 Zetterij
De gemeente heeft voor de bouw van de Zetterij een anterieure overeenkomst gesloten met inbreng van gemeentelijke gronden voor deze ontwikkeling. Hiervoor ontvangt de gemeente totaal € 560.000 aan opbrengsten in verband met de verkoop van grond. Hier staan kosten tegenover om de gronden functie vrij te maken (o.a. verleggen kabels en leidingen). Deze kosten zijn totaal € 340.000. Beiden waren nog niet opgenomen in de grondexploitatie. Per saldo is sprake van een eenmalig voordeel in 2020 van € 220.000 positief.

5.5 Bouwleges
Vanwege fasering van projecten naar 2021 wordt een lagere inkomst op bouwleges in 2020 verwacht. Een voorstel voor de bouwleges 2020 is in voorbereiding voor de raadsvergadering van december. Onderdeel van dit voorstel is een actuele onderbouwing van de kosten en opbrengsten voor 2021. Dit zal in samenhang worden bezien met de lagere inkomst in 2020.

5.6 Zorgvlied afkopen van grafrechten en onderhoud
Het aantal uitvaarten op Zorgvlied was, mede door Corona, hoger dan verwacht. Daarbij is ingezet op het langdurig (voor 10 of 20 jaar) afkopen van grafrechten en onderhoud. Deze opbrengsten moeten worden toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen. Vanaf volgend jaar komen deze bedragen vervolgens de komende 10 of 20 jaar in gelijke delen ten goede aan de exploitatie.

5.7 Exploitatie Zorgvlied
Door de Coronamaatregelen vallen de inkomsten uit uitvaarten, zoals huur van de aula en catering, echter fors lager uit. Andere kosten zijn achterwegen gebleven (zoals inkoop van catering). Ook waren er meer kosten op het onderhoud van het park (seizoenswerk). In totaal is er per saldo een nadeel van € 279.000. Het negatieve resultaat valt in twee delen uiteen. Het deel dat veroorzaakt wordt door de Corona-maatregelen en  de uitvoering van het onderhoud. Van de gevolgen van de Corona-maatregelen wordt voorgesteld deze, vanwege deze bijzondere omstandigheden ten laste van de algemene reserve te brengen. De overschrijding op de reguliere werkzaamheden zou normaliter met de egalisatievoorziening afgerekend worden, maar daarvan is het saldo nul en daarom wordt ook hier dekking uit de algemene reserve voorgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20