Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

1.1 Kinderopvang
Door een toename in het aantal aanvragen (en toekenningen) zet de stijging in de kosten voor Kinderopvang ook in 2020 door. Deze stijging is niet corona-gerelateerd. Was de ophoging van het budget voor deze kosten in 2019 nog toereikend, met de huidige prognose komen we voor 2020 € 96.000 tekort. Om de stijging van deze kosten voor de komende jaren te beperken zullen het beleid en de voorwaarden tegen het licht worden gehouden.

1.2 Minimabeleid (€ 242.000 meer lasten, € 80.000 minder baten)
We zien voor alle voorzieningen een stijging van het aantal aanvragen. Hierdoor komen de kosten hoger uit dan begroot. Deze stijging is niet corona-gerelateerd en kan verklaard worden door de extra aandacht voor de regelingen mede na de herijking van het minimabeleid. De grootste stijging zien we in de verstrekking van bijzondere bijstand (waaronder voor de kosten van bewindvoering) en verder bij de regelingen voor kinderen (waaronder de computerregeling) en gemeentelijke regelingen. Daarnaast is er minder leenbijstand verstrekt dan begroot. Hierdoor zijn de baten uit terugvorderingen van deze leenbijstand ook lager.

1.3 WMO Begeleiding (PGB)
Er is er sprake van een toename van het aantal aanvragen begeleiding. Dit geldt met name voor aanvragen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Deze toename van het PGB-gebruik komt ook doordat richting de aanvragers meer aandacht wordt besteed aan de mogelijkheid van een PGB. Dit laatste vloeit mede voort uit het streven om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door het eigen PGB te beheren. De toename van PGB gebruik was ook in 2019 al zichtbaar. De verwachting is dat de kosten voor het PGB ongeveer op € 1,0 miljoen uitkomen. Dit betekent een tekort van € 235.000.

1.4 WMO Begeleiding: Zorg in Natura + meerkostenregeling
Door de coronacrisis kon de zorg niet (volledig) worden geleverd aan onze inwoners. Dit geldt sinds 1 juli alleen nog voor de dagbesteding. Hierdoor lopen zorgaanbieders omzet mis waardoor ze in de financiële problemen kunnen komen. Op advies van de VNG werd deze niet-geleverde-zorg toch door de gemeente betaald zodat de zorgaanbieders een omzetgarantie hebben. Dit wordt de ‘coulanceregeling’ genoemd.

Daarnaast worden zorgaanbieders geconfronteerd met extra kosten die ze moeten maken vanwege de coronamaatregelen (bijvoorbeeld dagbesteding in grotere ruimtes). Om de zorgaanbieders voor deze kosten te compenseren is er door het Rijk een ‘meerkostenregeling’ in het leven geroepen.
De verwachting is dat de kosten voor begeleiding (Zorg in Natura) in 2020, met de ‘coulanceregeling’, op hetzelfde niveau als de Jaarrekening 2019 uitkomt en hiermee binnen de begroting past. Voor de ‘meerkostenregeling’ kan deze inschatting op dit moment nog niet worden gemaakt. De financiële gevolgen van deze regeling zal daarom in de Jaarrekening van 2020 worden verantwoord.

1.5 Hulp bij het Huishouden
Ondanks de coronacrisis zijn de kosten voor Hulp bij het Huishouden (HbH), zowel voor Zorg in Natura als het PGB, gestegen. De wachtlijst is grotendeels ingelopen en de niet-geleverde-zorg is op advies van de VNG (coulanceregeling) doorbetaald. Het aantal PGB’s is, evenals bij Begeleiding, toegenomen vanwege de extra aandacht hiervoor. Daarnaast hebben inwoners vanwege de eerdere wachtlijst bij HbH zelf hulp ingekocht via een PGB. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 245.000.

1.6 Eigen bijdrage
De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Op dit moment is het exacte bedrag dat zal worden geïnd lastig in te schatten. In ieder geval is door de Rijksoverheid besloten dat klanten als gevolg van de coronacrisis over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De verwachting is dat dit zal leiden tot een afname van de inkomsten met een bedrag van tussen € 60.000 en € 100.000. De daadwerkelijke gevolgen worden in de Jaarrekening 2020 verantwoord.

1.7 Vluchtelingenwerk
Als gevolg van de reorganisatie van de vluchtelingenwerkorganisatie SVA en het beëindigen van de activiteiten van de aan haar verbonden taalschool SVI resteert er in 2020 na liquidatie van beide stichtingen een batig saldo van € 74.000 voor Amstelveen.

1.8 Specialistische jeugdhulp
De meest recente raming van de totale kosten voor specialistische jeugdhulp in 2020 laat een verdere stijging van de kosten zien, ten opzichte van de jaarrekening 2019. Als gevolg van die stijging verwacht het college dat het, bij de Perspectiefnota 2021 in juli 2020 opgehoogde, budget Maatwerkdienstverlening 18- in 2020 met ongeveer € 1,0 miljoen zal worden overschreden. Belangrijkste verklaring voor deze overschrijding is dat de zorgzwaarte van kinderen in zorg toeneemt. Daarnaast blijft het aantal kinderen in hulp ook toenemen.

Naast deze verwachte overschrijding is sprake van een risico ten aanzien van in 2018 gestarte zorgtrajecten die buiten het inkoop stelsel worden afgerekend. Tegen de verwachting in calculeren aanbieders ook in 2020 nog aanzienlijke kosten (€ 0,4 miljoen) voor deze trajecten. Bovendien verwachten wij op basis van hun signalen dat – hoewel de jaarrekeningen gesloten zijn – aanbieders nog € 0,6 miljoen over 2019 in rekening willen brengen voor deze in 2018 gestarte trajecten. Nader onderzoek is nodig om de claims van de aanbieders en daarmee dit risico te beoordelen en duiden.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20