Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

6.1 Burgemeester en wethouders
Mede door de coronavirus is door het college € 121.000 minder besteed aan onder andere vervoerskosten en representatie. Van het begrote salarisbudget resteert € 40.000.

6.2 Burgerzaken
Door de Coronacrisis worden er minder documenten verstrekt en worden huwelijken uitgesteld. Hierdoor wordt een tekort verwacht van € 258.000. Een deel van de documenten wordt mogelijk alsnog gerealiseerd eind 2020 of in 2021. Het gaat dan om afgifte van reisdocumenten, rijbewijzen en uitgestelde huwelijken.

6.3 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Brandweer
De actualisatie van de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vermeldt een lager verwacht kostenniveau ten aanzien van het FLO-overgangsrecht. De werkelijke kosten worden beïnvloed door keuzes die medewerkers kunnen maken ten aanzien van het langer doorwerken. Als een medewerker langer doorwerkt verschuiven de kosten naar latere jaren. Het effect van deze keuzes op de stand van de Reserve FLO zal minimaal zijn, maar vraagt wel om een adequate monitoring. De begroting van Amstelveen wordt aangepast aan de actualisatie van de VrAA, wat leidt tot een lagere onttrekking uit de reserve FLO. In 2020 betreft het een bedrag van € 295.000.

6.4 Internationale samenwerking
Door de Corona-maatregelen is een aantal activiteiten stil komen te liggen. Ook in de partnersteden zijn de prioriteiten verlegd naar het indammen van de pandemie en de economische gevolgen hiervan. Projecten zijn stil komen te liggen. Wederzijdse werkbezoeken tussen de partnersteden waren niet mogelijk. Hierdoor is het budget nagenoeg niet aangesproken. Er is ook een onderschrijding op de subsidieregeling voor incidentele internationale activiteiten. Ook veel particuliere initiatieven zijn vanwege Corona niet door gegaan.  Het voorstel is om € 75.000 incidenteel vrij te laten vallen in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20