Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Fasering

Budgetoverheveling

bedrag x 1.000 euro

omschrijving

2020

2021

2022

2023

1.

Samenwerking Aalsmeer - Amstelveen

-363

363

2.

Beeldenexpositie Art Zuid

-128

128

3.

Kindvriendelijke kunst in buurten

-30

30

4.

Transformatiebudget Jeugdhulp

-180

78

102

5.

Onderwijsachterstandenbeleid

-150

150

6.

Kennisontwikkeling circulair inkopen

-50

50

7.

Duurzaamheidsfonds

-75

75

8.

Subsidieregeling verduurzamen woningen

-250

250

9.

Programma digitale transformatie

-290

290

10.

Smart City en Verbeteren netwerk openbaar vervoer

-222

222

11.

Westwijk Zuid-Oost

1.786

-1786

12.

Middenwaard

-500

500

13.

Wijkcentrum Alleman Kwartier

652

-652

14.

150 jaar Zorgvlied

-30

30

15.

Amstelveenlijn

-120

120

16.

ICT fase 1

-344

344

17.

ICT fase 2

-1.000

1000

18.

Kunstgrasrugbyveld

-472

472

19.

Goudsmithal

-100

100

20.

Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

-150

150

21.

Wijkcentrum Noorddamcentrum

-1.146

1146

MUTATIE BEGROTINGSSALDO

-3.162

3.060

102

0

15.

Amstelveenlijn

120

-120

16.

ICT fase 1

344

-344

17.

ICT fase 2

1.000

-1000

18.

Kunstgrasrugbyveld

472

-472

19.

Goudsmithal

100

-100

20.

Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

150

-150

21.

Wijkcentrum Noorddamcentrum

1.146

-1146

MUTATIE BESTEMMINGSRESERVE

3.332

-3.332

0

0

1. Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen
De gemeenteraad heeft voor advisering m.b.t. de samenwerking met de gemeente Aalsmeer € 400.000 beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door naar volgend jaar en aan de raad wordt gevraagd om het restant budget ad. € 363.000 over te hevelen naar 2021. Dit bevat een afwikkeling met Aalsmeer van € 11.000. Vanuit rechtmatigheid moet zowel het uitgaven- als inkomstenniveau worden verhoogd met dit bedrag.

2. Beeldenexpositie Art Zuid
In 2018 is met een amendement op het College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 voor de jaren 2019 en 2020 € 150.000 beschikbaar gesteld voor de tweejaarlijkse beeldenexpositie Art Zuid annex Amstelveen. De beeldenexpositie vindt echter niet in 2020, maar in 2021 plaats. In 2020 is reeds € 22.500 besteed aan voorbereidingskosten. Het overige bedrag van € 127.500 wordt overgeheveld naar 2021 voor de beeldenexpositie.

3. Kindvriendelijke kunst in buurten
In de Perspectiefnota 2020 is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld voor kindvriendelijke kunst in de buurten. In 2020 heeft één Amstelveense kunstenaar opdracht gekregen om een ‘knuffelbeeld’ te maken en zijn de banken van Jan Snoeck gerestaureerd en herplaatst op het Stadsplein. Met de besteding van het resterende budget is gewacht op de installatie van de Adviescommissie Beeldende Kunst, om zorgvuldig om te gaan met kunstopdrachten. Voorgesteld wordt om de resterende € 30.000 over te hevelen naar 2021 voor kindvriendelijke kunst in de wijk en buurt.

4. Transformatiebudget Jeugdhulp
Het transformatiebudget wordt ingezet om de transformatie in jeugdhulp te versnellen. Door de grote hoeveelheid ontwikkelingen en (urgente) acties, mede rondom de financiële tekorten, en Corona is de start van de pilots later dan beoogd. Hierdoor wordt voorgesteld om € 180.000 over te hevelen naar 2021 en 2022.

5. Onderwijsachterstandenbeleid
Bij het vaststellen van het Collegeprogramma is € 150.000 toegekend voor de uitbreiding kindplaatsen Peuterarrangementen (PA). Ook is het gericht op  een nieuw beleid op de PA. Deze middelen worden besteed aan scholing en taalontwikkelingsmethoden. Door corona was hier geen tijd en prioriteit voor bij organisaties en bij de gemeente waardoor dit wordt uitgesteld. We stellen dit beleid uiterlijk in 2021 vast zodat de uitvoering ook in 2021 plaats kan vinden. Voorgesteld wordt om € 150.000 over te hevelen naar 2021 voor het opstellen van beleid en uitvoering.

6. Kennisontwikkeling circulair inkopen
Het budget Kennisontwikkeling Circulair inkopen wordt gebruikt om de organisatie kennis en ervaring te laten opdoen met dit onderwerp. Door de situatie rondom corona starten een aantal activiteiten op een later moment. Voor 2021 wordt specifiek gekeken naar het ontwikkelen van een opleiding voor medewerkers. Er zijn tot op heden verschillende aanbestedingen uitgevoerd, bijvoorbeeld waar het gaat om de minicontainers en de warme dranken automaten. De aanbesteding voor bedrijfskleding is in voorbereiding. Binnen de MRA wordt samengewerkt conform de afspraken uit de Duurzaamheid Top 2019. In dat kader worden voorbereidingen getroffen om het onderwerp verkeersborden circulair aan te besteden. Andere onderwerpen voor 2021 worden geïnventariseerd. Door € 50.000 van het resterende bedrag (€ 110.000) beschikbaar te houden kan ook in 2021 de kennisontwikkeling op een goede wijze worden voortgezet. Voorgesteld wordt dan ook om € 50.000 over te hevelen naar 2021, en € 60.000 te storten in de reserve Duurzaamheid.  

7. Duurzaamheidsfonds
De evaluatie van het duurzaamheidsfonds is in juni 2020 gereed gekomen. Het verwerken van de aanbevelingen en het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze kost enige tijd. Daarnaast is door corona de communicatie en de ondersteuning van VVE’s zeer beperkt geweest. De verwachting is dat in 2020 € 125.000 besteed gaat worden. Voorgesteld wordt om het restant van € 75.000 over te hevelen naar 2021 voor de uitvoering van het Plan van aanpak zon op dak (inclusief VVE’s) die in de kader van de motie ontwikkeld wordt.

8. Subsidieregeling verduurzamen woningen
Voor de subsidieregeling verduurzamen woningen is een incidenteel budget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Door corona is de uitputting van het budget lager dan verwacht. In september is een grote communicatie campagne gestart en ook wordt gewerkt aan het uitbreiden van de regeling. Naar verwachting zal ongeveer € 150.000 worden besteed. Aangezien in 2021 wordt gestart met de wijkuitvoeringsplannen is de subsidie nodig om bewoners te ondersteunen. Voorgesteld wordt om het restant van € 250.000 over te hevelen naar 2021.

9. Programma Digitale transformatie
Voor het programma Digitale Transformatie is in de begroting van 2020 een budget van € 3,4 miljoen opgenomen. Dit budget bestaat uit € 2,7 miljoen incidenteel en € 745.000 structureel. Om planmatig uitvoering te kunnen geven aan de Digitale Transformatie wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan 2020 zijn 30 projecten opgenomen en uitgewerkt. Er wordt periodiek, middels een dashboard, gerapporteerd over de voortgang van de projecten die deel uitmaken van de Digitale Transformatie.
De actuele voortgang toont een positief beeld. Alle projecten zijn gestart en de resultaten, zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan 2020, worden bijna alle behaald.
Er zijn 3 categorieën projecten waar in het jaar 2020 niet het gehele gereserveerde budget wordt gebruikt.

  • Er zijn besparingen behaald bij de voorbereiding, aanbesteding c.q uitvoering van enkele projecten waardoor de kosten lager uitvallen. Dit betreft het professionaliseren van de beheerorganisatie, voldoen aan de eisen stelselvoorziening basisregistraties en het archiveren van bestemmingsplannen. Het bespaarde budget bij deze projecten bedraagt € 30.000. Dit bedrag wordt verder niet meer ingezet binnen het programma en valt vrij;
  • Externe partijen zijn nog niet gereed. Dit speelt bij de projecten DigiD Machtigen (onze leveranciers bieden dit nog niet aan), hoger betrouwbaarheidsniveau inlog DigiD aansluitingen en MijnOverheid voor Ondernemers (rijksoverheid start eind 2021 pas met een pilot). De inrichting van hoger betrouwbaarheidsniveau inlog DigiD is gereed, maar door de harde koppeling aan een tweede authenticatiemiddel (mobiele telefoon) zullen inwoners die hun DigiD hebben uitgeleend aan een voogd of bewindvoerder in de problemen komen, zolang er nog geen DigiD Machtigen beschikbaar is. Deze projecten worden dus later in tijd gerealiseerd. Het budget dat behoort bij de uitvoer van deze projecten bedraagt € 220.000;
  • Interne partijen of vakafdelingen hebben meer tijd nodig hebben voor een zorgvuldige afronding van het project. Dit speelt bij de projecten digitaal waarmerken van documenten, het in kaart brengen van het applicatielandschap en het ontwikkelen van opleidingen voor management en medewerkers. Wat betreft deze opleidingen voor management en medewerkers zijn we inmiddels gestart met een omvangrijk ontwikkelingspakket dat rekening houdt met de nieuwe situatie waarin we veelal thuiswerken. We gaan stappen zetten naar een datagedreven organisatie, leidinggevenden leren sturen op basis van data op bedrijfsvoering en dienstverlening en medewerkers die moeite hebben om mee te komen in de digitalisering krijgen maatwerk begeleiding aangeboden. Het budget dat behoort bij de uitvoer van deze projecten bedraagt € 130.000.

Uit bovengenoemde drie categorieën resteert een totaal bedrag € 380.000 dat niet in 2020 besteed wordt. Dit is € 320.000 incidenteel en € 60.000 structureel. Hiervan vragen wij om € 290.000 incidenteel budget over te brengen naar 2021 omdat de resultaten van genoemde projecten, die niet in 2020 zijn afgerond, in 2021 worden opgeleverd. De resterende  € 30.000 incidenteel budget en € 60.000 structureel budget van jaarschijf 2020 kunnen eenmalig vrijvallen in 2020 en worden gestort in de egalisatiereserve digitale transformatie zoals afgesproken bij de besluitvorming over afronding van het geschil met Aalsmeer.

10. Smart City en Verbeteren netwerk openbaar vervoer
Voor de budgetten ‘Smart City’ (Perspectiefnota 2021) én ‘Verbetering netwerk openbaar vervoer (OV)’ (College uitvoeringsprogramma 2018-222) is er in 2020 sprake van een onderbesteding van € 222.000. Reden hiervan is dat er nog geen voorziening binnen de Vervoerregio Amsterdam is gerealiseerd, waarin gemeentelijke initiatieven voor slimme openbaar vervoer voorzieningen, al dan niet als proef, worden meegefinancierd (waar nadrukkelijk bestuurlijk in Amstelland-Meerlanden verband om is gevraagd).

Begin 2021 wordt door de Raad -op basis van de resultaten uit de behoeftepeiling-  besloten óf de gemeente, en zo ja in welke vorm, gaat (mede) investeren in een extra openbaar vervoervoorziening die de wijk Kostverloren een betere openbaar vervoer voorziening geeft en die de wijken Kosterloren en Bankras (ten noorden van de Oranjebaan) direct verbindt met Ziekenhuis Amstelland.

In 2021 wordt voorzien, dat de budgetten, zeker als uit de behoeftepeiling blijkt dat er in potentie voldoende reizigers geïnteresseerd zijn, de budgetten aangewend worden. Denk aan exploitatiekosten voor een kleine bus en plaatsing van abri’s. Voorgesteld wordt om de € 222.000 over te hevelen naar 2021.

11.Westwijk Zuid-Oost
De uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure over de vergunning wordt op z’n vroegst eind 2020 verwacht. Hierdoor kan de vergunning niet worden afgegeven in 2020 maar in 2021. De gronduitgifte van € 4,4 miljoen is afhankelijk van deze vergunning en verplaatst ook naar 2021. Omdat de vertraging niet door de marktpartij komt is het onzeker of indexatie van de koopsom haalbaar is. Doordat de gronduitgifte doorschuift, schuift ook de resultaatneming van € 1.768.000 door naar 2021. We kunnen geen resultaat nemen over gelden die we nog niet hebben ontvangen. De berekening komt voort uit het winstnemingen model gebaseerd op BBV regelgeving, de zogeheten POC methode.

12. Middenwaard
De ontwikkeling Middenwaard is een actieve gronduitgifte namens de gemeente Amstelveen. Het project is verdeeld in 4 deelgebieden. Momenteel worden er vrije kavels uitgegeven in deelgebied 3 en 4. Voor deelgebied 1 en 2 worden de eerste verkopen in 2021 verwacht. Voor deelgebied 3 is de verwachting dat alle gronden in 2020 worden verkocht. De verkoop blijkt een succes en gaat veel sneller dan verwacht. Hierdoor ontstaat een fasering in de winstafdracht en kan € 500.000 als resultaat worden genomen in 2020 ipv 2021.

13. Wijkcentrum Alleman Kwartier
In de perspectiefnota 2021 is voor de jaarschijf 2021 € 2,4 miljoen gereserveerd voor de bouw van het wijkcentrum Alleman Kwartier. In het 2e tijdvak 2020 wordt deze reservering overgezet naar de bijbehorende reserve Alleman Kwartier. In de verdeling van de budgetten naar de jaarschijven wordt de volgende fasering aangebracht. € 652.000 in 2020 (conform besluitvorming raadsvoorstel “startnotitie Alleman Kwartier” vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2020). Het resterende deel van € 1.748.000 voor het jaar 2021 e.v.

14. 150 jaar Zorgvlied
Van het budget voor 150 jaar Zorgvlied € 50.000 zal in 2020 € 20.000 worden besteed. Dit komt omdat door Corona restricties niet alle festiviteiten in 2020 konden plaatsvinden. Voorgesteld wordt om de resterende € 30.000 over te hevelen naar 2021 voor de festiviteiten.

15. Amstelveenlijn
Het was de planning om alle werkzaamheden aan de Ombouw Amstelveenlijn in 2020 af te ronden.
Dat gaat voor een beperkt aantal werkzaamheden niet lukken, zoals bijvoorbeeld voor de fietstunnels bij de Handelsweg en Bovenkerkerweg. Daarnaast verwachten we langs het gehele tracé een beperkt aantal restpunten die nog in 2021 worden uitgevoerd, bij voorbeeld bij het inrichten van de groenvoorzieningen in 2021. Voorgesteld wordt om voor de laatste werkzaamheden € 120.000 over te hevelen naar 2021.

16. ICT fase 1
De verbouwing en herinrichting van de decentrale netwerkruimtes (€ 344.000) op de verschillende verdiepingen wordt meegenomen in de planning van de verbouwing van het Raadhuis. Het tempo hierin wordt bepaald door de verbouwing van het Raadhuis. De verbouwing en herinrichting van het raadhuis is eind 2019 gestart en loopt door naar 2021. Door Corona zijn de werkzaamheden binnen dit project opnieuw in de tijd gepositioneerd. Het aanpassen van de volgorde van de werkzaamheden betekent dat € 344.000 pas in 2021 jaar nodig is om de herinrichting van de decentrale netwerkruimtes te kunnen bekostigen. Voorgesteld wordt om € 344.000 over te hevelen naar 2021.

17. ICT fase 2
Door de Corona maatregelen is de behoefte van de organisatie aan ICT voorzieningen verschoven. Waar voorheen behoefte was aan een ICT werkplek die goed op en rond kantoor ingezet kan worden, bestaat nu de behoefte aan een werkplek die meer ondersteuning geeft bij de thuiswerksituatie. Om hierin te voorzien zijn werkzaamheden binnen het project opnieuw in de tijd gepositioneerd. Door organisatiebreed prioriteit te geven aan het versneld uitgeven van de mobiele devices, voorzien van de moderne werkplekinrichting, worden de medewerkers beter ondersteund in het werken vanuit huis. De in 2020 geplande backoffice werkzaamheden aan systemen, worden hierdoor naar volgend jaar verplaatst. Het aanpassen van de volgorde van de werkzaamheden betekent dat € 1,0 miljoen voor 2020 pas in 2021 nodig is om deze backoffice werkzaamheden te kunnen bekostigen. Voorgesteld wordt om € 1,0 miljoen over te hevelen naar 2021.

18. Kunstgrasrugbyveld
In de jaarrekening 2017 is voor de aanleg van een kunstgrasrugbyveld ad. € 522.000 de bestemmingsreserve kunstrugbyveld gevormd. In 2018 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, maar is besloten pas groen licht voor de investering te geven als een compleet plaatje van beschikbaarheid en toekomstige behoeften aan sportaccommodaties is gevormd. In 2019 zijn diverse onderzoeken gestart die eind 2020 worden afgerond. Begin 2021 zal besluitvorming plaatsvinden. In 2019 heeft wel de aanleg van veldverlichting plaatsgevonden voor € 50.000. Voorgesteld wordt om € 472.000 over te hevelen naar 2021.

19. Aanbouw Goudsmithal
Voor de aanbouw Goudsmithal aan de Sportlaan 29 is momenteel nog € 100.000 euro aan krediet beschikbaar. Voorgesteld wordt om het krediet voor 2021 beschikbaar te houden voor nazorg en nakomende kosten.

20. Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg
De onlangs door de gemeente gewonnen rechtszaak bij de hoge raad maakt dat de werkzaamheden in 2021 van start kunnen. Voorgesteld wordt om het krediet van € 150.000  te faseren naar 2021.

21. Wijkcentrum Noorddamcentrum
Om het wijkcentrum meer toekomstbestendig te maken en de functie van het wijkcentrum te verbeteren heeft er een onderzoek plaatsgevonden. De doorlooptijd van bepaalde processen werd hierdoor langer dan voorzien. Mede omdat de architect meer tijd nodig had. Dit omdat de ambitie uiteindelijk hoger was dan dat paste binnen het beschikbare bedrag, waardoor de bouwplannen opnieuw op elkaar afgestemd moesten worden. Voorgesteld wordt om € 1,1 miljoen te faseren naar 2021.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de in paragraaf 2.1 “budgetoverheveling” opgenomen meerjarig neutrale mutaties en de begroting meerjarig wijzigen voor de vermelde bedragen;
  2. Instemmen met het toevoegen van € 60.000 van het budget Kennisontwikkeling Circulair inkopen aan de reserve "Investering energietransitie + duurzaamheid";
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20