Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Bijlagen

Inhuur externen

bedrag x € 1.000

Rekening 2019

Prognose 1e tijdvak

Prognose 2e tijdvak

Inhuur

20.325

20.870

25.681

De tabel brengt de verwachte kosten van inhuur over 2020 in beeld. Ter vergelijking zijn de rekeningcijfers van de jaarrekening 2019 en de prognose bij de eerste tijdvakrapportage 2020 opgenomen.

De prognose voor de inhuurkosten 2020 is gemaakt op basis van de afgesloten inhuurcontracten tot begin augustus 2020 en de door de managers aangegeven verwachte contractverlengingen en nieuwe inhuur. Bij de eerste tijdvakrapportage is de prognose gebaseerd op de op dat moment bekende inhuur. Er was toen nog geen beeld over de ontwikkeling van de Coronapandemie en het effect op de vaste werkzaamheden van de gemeente. In de afgelopen periode is gebleken dat vele werkzaamheden ondanks de lock-down toch doorgang konden vinden. Daardoor zijn de belangrijkste verklaringen voor meer inhuur:

  • Er zijn vele extra werkzaamheden verricht denk hierbij aan de uitvoering van de TOZO-regeling en de extra werkzaamheden op ICT-gebied omdat we van de een op andere dag thuis moesten werken.
  • De uitvoering van het jaarplan Digitale transformatie is in volle gang, nog eens versterkt door de corona-crisis die een impuls blijkt te zijn voor de verdere digitalisering van de werkprocessen.
  • Projecten in de buitenruimte gaan weliswaar moeizamer, maar vinden nog steeds doorgang.
  • De ambities met betrekking tot de groei van de stad en andere SO-projecten zijn niet bijgesteld.

Uitgangspunt van het college is dat vaste werkzaamheden zoveel als mogelijk door het eigen personeel worden gedaan. Dit draagt bij aan een robuuste organisatie die interessant werk heeft, ontplooiingskansen biedt aan het personeel en de diensten en producten levert tegen zo laag mogelijke kosten. Daar waar er incidentele middelen beschikbaar zijn of een flexibele schil vereist is zetten we tijdelijke arbeidskrachten in.

Vorig jaar en ook gedurende dit jaar constateren wij dat er mínder wordt ingehuurd ter tijdelijke overbrugging van vacatures of vervanging bij ziekte, maar des te meer op tijdelijke activiteiten en projecten omdat daar in de lopende begroting ook veel meer geld voor beschikbaar is gekomen. In die zin weerspiegelt dit het beleid.

Desondanks zijn wij van mening dat hier een extra vinger aan de pols gepast is om balans te houden in de verhouding eigen personeel-inhuur personeel, zowel in aantal als in kosten. We zetten daarom komende periode langs vijf lijnen in om het volume inhuur weer te verlagen:

  1. We maken van de huidige - veranderende - arbeidsmarktsituatie gebruik om goede tijdelijke inhuurkrachten in dienst te nemen;
  2. We voeren het gesprek om in (langer)lopende raamovereenkomsten en contracten de tarieven te verlagen;
  3. We stellen bij nieuwe opdrachten in de uitvraag lagere uurtarieven van 5 a 10% op (nb: staand beleid is nog steeds een maximum van € 100 per uur voor in beginsel alle functies/opdrachten);
  4. We kijken kritisch naar waar projecten te stoppen zijn of de ambities getemperd moeten worden;
  5. We schaven de flexibele schil op onderdelen bij, waardoor semi-structureel werk omgezet wordt naar vaste formatie.
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20