Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Reserves en voorzieningen

Reserves

In paragraaf 1.1 Financiële afwijkingen per programma en paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

1

Reserves

-4.999

-2.508

2

Voorzieningen

-386

658

Totaal

-5.385

-1.850

Beslispunt:

  1. Instemmen met de in hoofdstuk 4 “reserves en voorzieningen” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

1.1

Energietransitie en duurzaamheid

50

60

1.2

Functioneel Leeftijdsontslag Brandweer

-295

1.3

Hardware IT

-1.344

1.3

Bedrijfsmiddelen

-1.710

-82

1.4

Dekking kapitaallast Bedrijfsmiddelen

-414

1.5

Bedrijfsvoeringsfonds

68

1.6

Dekking kapitaallasten

-1.344

1.7

Egalisatiereserve digitale transformatie

90

1.8

Startkoop Amstelveen

178

1.9

Amstelveenlijn

-120

1.10

Wijkcentrum Alleman

652

652

1.11

Dekking kapitaallast gebouwen

-644

1.12

Nieuwbouw Piet Heinschool

-432

1.13

Dekking kapitaallast onderwijsgebouwen

-432

1.14

Kunstgrasrugbyveld

-472

1.15

Goudsmithal

-100

1.16

Dekking kapitaallast sportaccomodaties

-572

1.17

Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

-150

1.18

Wijkcentrum Noorddamcentrum

-1.146

1.

Totaal reserves

-4.999

-2.508

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20