Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Algemeen

Inleiding

Deze tijdvakrapportage gaat in op financiële afwijkingen ten opzichte van de vorig jaar in november vastgestelde begroting 2020.

De opgenomen informatie geeft de situatie weer zoals die half september bekend was. De gemelde financiële afwijkingen zijn geëxtrapoleerd naar een volledig begrotingsjaar en geven daarmee de verwachte afwijkingen aan het eind van dit jaar weer.

Over de inhoudelijke voortgang van de bestuurlijke actiepunten wordt uw raad separaat geïnformeerd via de monitoringslijst bestuurlijke actiepunten (dashboard).

In hoofdstuk 6 Bijlagen wordt specifiek ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Financiële stand Lokaal Coronafonds;
  • overzicht van mutaties tussen oorspronkelijke begrotingsraming en verwacht rekeningresultaat;
  • inkoop onrechtmatigheid.

De toegezegde periodieke rapportage ICT via de P&C-verantwoordingsdocumenten is als bijlage toegevoegd bij het dossier tweede tijdvakrapportage.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20