Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Kredieten

Overige kredieten

In paragraaf 1.1 Financiële afwijkingen per programma en paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2020 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 4.
.

bedrag x € 1.000

Nummer

Omschrijving

Uitgave

Inkomst

1.1

Vervanging hardware IT

-1.344

1.2

Bedrijfsmiddelen

-414

1.3

De Meent Amstelveenlijn

-200

-200

1.4

Uithoornlijn

-170

-170

1.5

Groenvoorziening Amstelveenlijn

-532

-532

1.6

Westwijk Zuid-Oost

-2.671

1.7

Zonnestein 64+66

640

-95

1.8

Middenwaard

240

1.9

Ziederij

84

1.10

Zetterij

340

340

1.11

Voorbereidingskrediet wijkcentrum Alleman

652

1.12

Goudsmithal (SPUK)

21

21

1.12

Goudsmithal

-100

1.13

Kunstgrasrugbyveld

-472

1.13

Kunstgrasrugbyveld (SPUK)

-111

-111

1.14

Schuilkelder Wolfert van Borsselenweg

-150

1.15

Wijkcentrum Noorddamcentrum

-1.146

Totaal

-2.902

-3.178

Onderwerpen die niet in andere hoofdstukken worden verantwoord zijn:

1.4 Uithoornlijn
Het budget van € 3,0 miljoen voor de verwervingen bij de Uithoornlijn is geraamd met een onzekerheidsmarge. De kosten bedragen € 2,83 miljoen en daarmee zijn we ruim binnen het beschikbare budget gebleven. Dit betekent dat er ook minder kan worden doorbelast aan de Vervoerregio Amsterdam.

1.5 Groenvoorziening Amstelveenlijn
Voor de aanleg van de Groenvoorzieningen moet nog een projectopdracht vastgesteld worden. De verwachting is dat niet in 2020 maar in 2021 de kosten van circa € 532.000 worden gemaakt voor de uitvoering. De inkomsten van de vervoerregio worden eveneens doorgeschoven naar 2021.

1.13 Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) voor o.a. kunstgrasrugbyveld
SPUK betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW-nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari jongstleden. De € 111.000 heeft betrekking op de aangevraagde uitkering 2019 welke de gemeente verwacht te ontvangen voor het BTW-nadeel.

Beslispunt:

  1. Instemmen met de overige in paragraaf 3.1 “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;
  2. Instemmen met de in paragraaf 3.2 “overige kredieten” vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;
Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20