Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen per programma

2.1 onderwijsachterstandenbeleid
Voor een groot deel is de verklaring dat de Rijksmiddelen halverwege het jaar zijn aangepast en fors zijn verhoogd met een bedrag van € 360.000. De verhoging komt voort uit bijgestelde criteria vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waardoor de gemeente Amstelveen op een hoger aantal doelgroeppeuters uitkomt met de daaraan gekoppelde Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) financiering. Dit komt voornamelijk door een andere rekenmethode. Hierdoor telt het hoge aantal kennismigranten zwaarder mee. Bij het opstellen van het beleid was deze verhoging bekend, maar was het idee deze bedragen in te zetten op een aantal posten die door corona niet gerealiseerd zijn.

De verhoging van € 360.000 was bij de eerste tijdvakrapportage beschikbaar gehouden voor het opvangen van extra taalonderwijs in het onderwijs ter ondersteuning van leerkrachten (aanpak lerarentekort) en het mogelijk maken van een engelstalige peutergroep. Beide projecten zijn door corona niet doorgegaan. Afhankelijk hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt, blijkt komend jaar wat dit betekent voor de internationalisering van Amstelveen, wat hierin nodig is van de gemeente en wat eventuele achterstanden in het onderwijs vragen. Het bedrag is structureel in de begroting opgenomen en, zal volgend jaar opnieuw beschikbaar zijn.  
Daarnaast zijn de middelen voor Opstap niet gebruikt (€ 80.000). In het jaar 2020 zou met deze middelen nieuw ouderbeleid worden opgesteld en uitgevoerd. Door corona was hier geen tijd en prioriteit voor bij de organisaties en bij de gemeente waardoor dit niet is uitgevoerd. We stellen dit beleid uiterlijk in 2021 vast zodat de uitvoering ook in 2021 plaats kan vinden.

Ook waren er middelen aangevraagd voor uitbreiding Voorschools Educatie (VE). De middelen zijn niet ingezet i.v.m. de verhoging van Rijsmiddelen (€ 60.000).

Tot slot zijn er teruggave voorgaande jaren n.a.v. de subsidievaststellingen (€ 50.000). Er is in 2019 minder ingezet door de aanbieders dan vooraf door hen aangevraagd.

2.2 Stimuleren (kleine) cultuurinitiatieven
De uitvoering en (aan corona gerelateerde) bijstelling van de ambitieuze Cultuuragenda vragen in 2020 voor voldoende stevige en specialistische coördinatie waarvoor extra capaciteit wordt ingehuurd. Daarnaast is in 2020 onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de financiële en inhoudelijke prestaties van Platform C. Beide uitgaven waren niet voorzien.

In de Perspectiefnota 2020 is voor de jaren 2020, 2021 en 2022 € 100.000 beschikbaar gesteld om cultuurinitiatieven in de wijk of buurt te stimuleren. Door de coronamaatregelen konden initiatieven veelal niet doorgaan of werden deze simpelweg niet georganiseerd en wordt het budget niet volledig besteed. Voorgesteld wordt om de onvoorziene uitgaven ten laste van dit budget te brengen.

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20