Tweede tijdvakrapportage 2020
portal

Financiële afwijkingen

Begrotingsrechtmatigheid programma's en BBV aanpassingen

1.1 & 6.1 Antidiscriminatiebeleid
In de begroting 2020 is het subsidie bedrag voor antidiscriminatiebeleid opgenomen op taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie op Programma 1. Conform de BBV valt antidiscriminatiebeleid onder taakveld 1.2 Openbare Orde en Veiligheid. In de 2e Tijdvak 2020 wordt dit budget overgeheveld van programma 1 naar programma 6.

1.2 Transformatiebudget Jeugdhulp
Het transformatiebudget wordt ingezet om de transformatie in jeugdhulp te versnellen. Er wordt ingezet op projecten waar de problematiek het grootst is en waar de verwachte opbrengst op kwaliteit en betaalbaarheid (snel) gerealiseerd kan worden. Voor vroegsignalering wordt een medewerker in dienst genomen die met kinderopvang en zorgaanbieders problemen bij de risicodoelgroep van 0-6 vroegtijdiger signaleert en probeert te verminderen/voorkomt. Met de POH GGZ jeugd worden de huisartsen ondersteund om verwijzingen naar specialistische hulp gerichter te kunnen doen en waar mogelijk te voorkomen (vermoedelijk inhuur door gemeente). Bij de pilot rond multiproblem gezinnen wordt extra inzet van de gecertificeerde instellingen gefinancierd om verergering van de problematiek te voorkomen en de hulp te versnellen en er wordt een projectleider ingezet. Daarnaast wordt capaciteit ingezet om andere acties uit de jeugdagenda te realiseren.

Door de grote hoeveelheid ontwikkelingen en (urgente) acties, mede rondom de financiële tekorten, en Corona is de start van de pilots later dan beoogd. Hierdoor wordt voorgesteld om € 180.000 over te hevelen naar 2021 en 2022.

1.3 Pilot "het juiste voor ieder kind"
Deze pilot wordt gefinancierd vanuit het regionaal transformatiefonds Amsterdam-Amstelland met als doel de transformatie te versnellen en innovatie mogelijk te maken. Het geld wordt beschikbaar gesteld door het Rijk. Het doel van de pilot is een buurtgerichte en zichtbare versnelling van de transformatie vanuit de samenwerking tussen gemeente, primair onderwijs, zorg en andere maatschappelijk partners (normaliseren, preventie, integrale samenwerking van alle partners, doen wat nodig is). In deze pilot wordt capaciteit gefinancierd voor extra inzet van een jeugdhulpverlener, intern (zorg)begeleider op drie basisscholen en een projectleider. Concreet gaat het onder meer om het verminderen van de inzet van specialistische jeugdhulp door problemen vroegtijdig en integraal vanuit thuis en school op te pakken. Ook wordt geld ingezet voor een actie-onderzoek. De gemeente Amstelveen is de penvoerder voor het project.

1.4 Ambtelijke inzet voor realisatie college uitvoeringsprogramma
Voor de realisatie van de ambities uit het college uitvoeringsprogramma in 2020 is intensivering van de ambtelijke inzet nodig op de terreinen welzijn en zorg (voor acties gericht op communicatie, laaggeletterdheid en stoppen met roken voor mensen met schulden. Deze inzet voor totaal € 112.000 kan bekostigd worden uit programma 1 (sociaal domein, CUP-middelen).

Deze pagina is gebouwd op 10/06/2020 14:14:35 met de export van 10/06/2020 14:04:20